ಪಥನಂತಿಟ್ಟ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಥನಂತಿಟ್ಟ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಇಡುಕ್ಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕನ್ನಿಯಕುಮಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕೊಲ್ಲಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಟೆನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ತ್ರಿಶೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ವಿರುದುನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಥನಂತಿಟ್ಟ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಇಡುಕ್ಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಕನ್ನಿಯಕುಮಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಕೊಲ್ಲಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಟೆನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ತ್ರಿಶೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ವಿರುದುನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ