ಪೌರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೌರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪೌರಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೌರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಪೌರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ