ಪೆರಂಬಲೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೆರಂಬಲೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕಡಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಧರ್ಮಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕಾರೈಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಸೇಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಶಿವಗಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ತಂಜಾವೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ತಿರುವರೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಪೆರಂಬಲೂರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೆರಂಬಲೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕಡಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಧರ್ಮಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕಾರೈಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಸೇಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಶಿವಗಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ತಂಜಾವೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ತಿರುವರೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಪೆರಂಬಲೂರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ