ಪಿಲಿಭಿತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಿಲಿಭಿತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಅಮ್ರೋಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಾಗೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬುಡಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚಂಪಾವತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲಖಿಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನೈನಿತಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಪಿಲಿಭಿತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಿಥೋರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ರಾಂಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಂಭಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಶಹಜಹಾನಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸೀತಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಪಿಲಿಭಿತ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಿಲಿಭಿತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಅಮ್ರೋಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಾಗೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬುಡಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚಂಪಾವತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲಖಿಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನೈನಿತಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಪಿಲಿಭಿತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಿಥೋರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ರಾಂಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಂಭಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಶಹಜಹಾನಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸೀತಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಪಿಲಿಭಿತ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ