ಪೂಂಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೂಂಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಬದ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಬಂಡಿಪೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಜಮ್ಮು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಕುಲ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಕುಪ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಪೂಂಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಪುಲ್ವಾಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ರಾಜೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ರಾಂಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ರಿಯಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಶೋಪಿಯನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಶ್ರೀನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಉಧಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಪೂಂಚ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೂಂಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಬದ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಬಂಡಿಪೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಜಮ್ಮು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಕುಲ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಕುಪ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಪೂಂಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಪುಲ್ವಾಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ರಾಜೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ರಾಂಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ರಿಯಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಶೋಪಿಯನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಶ್ರೀನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಉಧಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,720
ಪೂಂಚ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ