ಪುಣೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪುಣೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಮುಂಬೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಪುಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಥಾಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಪುಣೆ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪುಣೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಮುಂಬೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಪುಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಥಾಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಪುಣೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ