ಪುರುಲಿಯಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪುರುಲಿಯಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಬರ್ಧಾಮನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಬಿರ್ಭಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಧನ್ಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಡುಮ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಮ್ತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಖುಂಟಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಪುರುಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ರಾಂಚಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪುರುಲಿಯಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪುರುಲಿಯಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಬರ್ಧಾಮನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಬಿರ್ಭಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಬೊಕಾರೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಧನ್ಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಡುಮ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗಿರಿಡಿಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಮ್ತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಮುಯಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಖುಂಟಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕೋಡರ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಪುರುಲಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ರಾಮಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ರಾಂಚಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಪುರುಲಿಯಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ