ರಾಯಗ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಯಗ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೌಧ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಂಜಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಜಶ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕೊರ್ಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಸಂಬಲ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸೋನಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಂದರ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುರ್ಗುಜಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ರಾಯಗ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಯಗ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೌಧ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಂಜಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಜಶ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕೊರ್ಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಸಂಬಲ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸೋನಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಂದರ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುರ್ಗುಜಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ರಾಯಗ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ