ರಾಯಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಯಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಲೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಧಮ್ತಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗೊಂಡಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕಂಕರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ರಾಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರಾಯಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಯಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಬಲೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಧಮ್ತಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಗೊಂಡಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕಂಕರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ರಾಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ರಾಯಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ