ರೈಸನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರೈಸನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬೆತುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಭೋಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ದಮೋಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಹರ್ದಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸೆಹೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ವಿದಿಶಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರೈಸನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರೈಸನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಬೆತುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಭೋಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ದಮೋಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಹರ್ದಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ಸೆಹೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ವಿದಿಶಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,680
ರೈಸನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ