ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮ್ರೆಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಭಾವನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಬೊಟಾಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಜಾಮ್ನಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಜುನಾಗ ad 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಮೊರ್ಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮ್ರೆಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಭಾವನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಬೊಟಾಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಜಾಮ್ನಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಜುನಾಗ ad 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಮೊರ್ಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ