ರಾಜೌರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಜೌರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಬದ್ಗಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಬಂಡಿಪೋರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ದೋಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಜಮ್ಮು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಕಥುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಕುಲ್ಗಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಕುಪ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಪೂಂಚ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಪುಲ್ವಾಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ರಾಜೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ರಾಂಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ರಿಯಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಸಾಂಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಶೋಪಿಯನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಶ್ರೀನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಉಧಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ರಾಜೌರಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಜೌರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಬದ್ಗಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಬಂಡಿಪೋರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ದೋಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಜಮ್ಮು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಕಥುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಕುಲ್ಗಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಕುಪ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಪೂಂಚ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಪುಲ್ವಾಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ರಾಜೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ರಾಂಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ರಿಯಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಸಾಂಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಶೋಪಿಯನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಶ್ರೀನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಉಧಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ರಾಜೌರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ