ರಾಮನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಮನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಧರ್ಮಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಈರೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಹಾಸನ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಕೋಲಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಮಂಡ್ಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಮೈಸೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ನೀಲಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ರಾಮನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಸೇಲಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ತುಮಕೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ರಾಮನಗರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಮನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಧರ್ಮಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಈರೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಹಾಸನ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಕೋಲಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಮಂಡ್ಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಮೈಸೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ನೀಲಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ರಾಮನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಸೇಲಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ತುಮಕೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ರಾಮನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ