ರಾಮನಾಥಪುರಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಮನಾಥಪುರಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ಮಧುರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ಶಿವಗಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ವಿರುದುನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ರಾಮನಾಥಪುರಂ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಮನಾಥಪುರಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ಮಧುರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ಶಿವಗಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ವಿರುದುನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,820
ರಾಮನಾಥಪುರಂ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ