ರಾಂಬನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಂಬನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬದ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಂಡಿಪೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಚಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ದೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಜಮ್ಮು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕಾಂಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಕಥುವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕುಲ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಪೂಂಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಪುಲ್ವಾಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರಾಜೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರಾಂಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರಿಯಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಾಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಶೋಪಿಯನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಶ್ರೀನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಉಧಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರಾಂಬನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಂಬನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಬದ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಬಂಡಿಪೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಚಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ದೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಜಮ್ಮು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕಾಂಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಕಥುವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕುಲ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಪೂಂಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಪುಲ್ವಾಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಾಜೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಾಂಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಿಯಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸಾಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಶೋಪಿಯನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಶ್ರೀನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಉಧಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಾಂಬನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ