ರಾಂಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಂಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬುಡಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಇಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಪಿಲಿಭಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಶಹಜಹಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ರಾಂಪುರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಂಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬುಡಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಚಂಪಾವತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಇಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪಿಲಿಭಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಪಿಥೋರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ರಾಂಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಶಹಜಹಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ರಾಂಪುರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ