ರಾಂಚಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಂಚಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಿರಿಡಿಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗುಮ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಖುಂಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕೋಡರ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲತೇಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲೋಹರ್ದಾಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಲಮೌ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ರಾಮಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರಾಂಚಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರಾಂಚಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಂಚಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಿರಿಡಿಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗುಮ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಖುಂಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕೋಡರ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲತೇಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲೋಹರ್ದಾಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಲಮೌ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪುರುಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ರಾಮಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರಾಂಚಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸರೈಕೆಲಾ ಖರಸವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರಾಂಚಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ