ರಂಗರೆಡ್ಡಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಂಗರೆಡ್ಡಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಹೈದರಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಜಂಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮೆಡಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ನಲ್ಗೊಂಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ರಾಯಚೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ವಿಕರಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ವನಪರ್ತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಯದ್ಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಂಗರೆಡ್ಡಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಹೈದರಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಜಂಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಮೆಡಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ನಲ್ಗೊಂಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ರಾಯಚೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ವಿಕರಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ವನಪರ್ತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಯದ್ಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ