ರತ್ನಾಗಿರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರತ್ನಾಗಿರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರತ್ನಾಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಾಂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರತ್ನಾಗಿರಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರತ್ನಾಗಿರಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ರತ್ನಾಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸಾಂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ರತ್ನಾಗಿರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ