ರೇವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರೇವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಬಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕೌಶಂಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಪನ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರೇವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸತ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಿಧಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಉಮರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರೇವಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರೇವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಬಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಕೌಶಂಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,460
ಪನ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ರೇವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಸತ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಸಿಧಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಉಮರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ರೇವಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ