ರೋಹಿಣಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರೋಹಿಣಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಲ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಅಮ್ರೋಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಾಗಪತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಭಿವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಬಿಜ್ನೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ದ್ವಾರಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಫರಿದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗುರಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಹಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹತ್ರಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಿಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಜಜ್ಜರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಜಿಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಕೈತಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಕರ್ನಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಮಥುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೀರತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೇವಾತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಮುಜಫರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನರೇಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ನವ ದೆಹಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಪಾಣಿಪತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ರೇವಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ರೋಹಿಣಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ರೋಹ್ಟಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಾಕೇತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಸಂಭಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಶಹದಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಶಾಮ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸೋನಿಪತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಯಮುನನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110
ರೋಹಿಣಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರೋಹಿಣಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಲ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಅಮ್ರೋಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಾಗಪತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಭಿವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಬಿಜ್ನೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ದ್ವಾರಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಫರಿದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗುರಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಹಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹತ್ರಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಿಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಜಜ್ಜರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಜಿಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಕೈತಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಕರ್ನಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಮಥುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೀರತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೇವಾತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಮುಜಫರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನರೇಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ನವ ದೆಹಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಪಾಣಿಪತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ರೇವಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ರೋಹಿಣಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ರೋಹ್ಟಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಾಕೇತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಸಂಭಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಶಹದಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಶಾಮ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸೋನಿಪತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,710
ಯಮುನನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810
ರೋಹಿಣಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ