ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಬಾಗೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಬಿಜ್ನೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚಮೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಚಂಪಾವತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಹರಿದ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಕಿನ್ನೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಮುಜಫರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನೈನಿತಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಪೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಪಿಥೋರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಿರ್ಮೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಬಾಗೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಬಿಜ್ನೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚಮೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಚಂಪಾವತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಹರಿದ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಕಿನ್ನೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಮುಜಫರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನೈನಿತಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಪೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಪಿಥೋರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಿರ್ಮೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ