ಸಾಗರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಾಗರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಭೋಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
Hat ತ್ರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ದಮೋಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಜಬಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಲಲಿತಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ವಿದಿಶಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಸಾಗರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಾಗರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಭೋಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
Hat ತ್ರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ದಮೋಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಜಬಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಲಲಿತಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,410
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ವಿದಿಶಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಸಾಗರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ