ಸಾಂಬಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಾಂಬಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಬದ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಚಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ದೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಮ್ಮು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಕಾಂಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕಥುವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಕುಲ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪುಲ್ವಾಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ರಾಜೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ರಾಂಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ರಿಯಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಸಾಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಶೋಪಿಯನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಉಧಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,850
ಸಾಂಬಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಾಂಬಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಬದ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಚಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ದೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಜಮ್ಮು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕಾಂಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕಥುವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕುಲ್ಗಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪುಲ್ವಾಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಾಜೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಾಂಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಿಯಾಸಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸಾಂಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಶೋಪಿಯನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಉಧಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸಾಂಬಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ