ಸಂಬಲ್ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಂಬಲ್ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೌಧ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಂಜಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಜಶ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಂಧಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಸಂಬಲ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸೋನಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಂದರ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಂಬಲ್ಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಂಬಲ್ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೌಧ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಂಜಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಜಶ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಂಧಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಸಂಬಲ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸೋನಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಂದರ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಂಬಲ್ಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ