ಸಂಗ್ರೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಂಗ್ರೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಉನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸಂಗ್ರೂರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಂಗ್ರೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಉನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಸಂಗ್ರೂರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ