ಸಂತ ರವಿ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಂತ ರವಿ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
Ura ರಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬರಾಬಂಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಭೈಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಇಟಾವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫತೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಲಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕೌಶಂಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲಕ್ನೋ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಹೋಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರೇ ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸೀತಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಉನ್ನಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಂತ ರವಿ ನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
Ura ರಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬರಾಬಂಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಭೈಂಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಇಟಾವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫತೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಲಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕೌಶಂಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲಕ್ನೋ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಹೋಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರೇ ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸೀತಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಉನ್ನಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ