ಸತಾರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸತಾರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಪುಣೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ರತ್ನಾಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಸಾಂಗ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಸತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಸತಾರಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸತಾರಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಪುಣೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ರತ್ನಾಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಸಾಂಗ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಸತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಸತಾರಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ