ಸತ್ನಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸತ್ನಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
Hat ತ್ರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಫತೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕೌಶಂಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮಹೋಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪನ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರೇವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸತ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಿಧಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಉಮರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸತ್ನಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸತ್ನಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಬಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
Hat ತ್ರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಫತೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಕೌಶಂಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಮಹೋಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಪನ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ರೇವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸತ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸಿಧಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಉಮರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸತ್ನಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ