ಸೇನಾಪತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸೇನಾಪತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಕ್ಯಾಚರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಚಾಂಡೆಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಚುರಾಚಂದಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ದಿಮಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಹೊಜೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಜಿರಿಬಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಜೋರ್ಹತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕಾಚಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ಕಿಫೆರೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಕೊಹಿಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಇಲ್ಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಪೆರೆನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಫೆಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಸೇನಾಪತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಥೌಬಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಉಖ್ರುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,370
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,250
ವೋಖಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,390
ಸೇನಾಪತಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸೇನಾಪತಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಕ್ಯಾಚರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಚಾಂಡೆಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಚುರಾಚಂದಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ದಿಮಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಹೊಜೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಜಿರಿಬಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಜೋರ್ಹತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕಾಚಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ಕಿಫೆರೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಕೊಹಿಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಇಲ್ಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಪೆರೆನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಫೆಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಸೇನಾಪತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಥೌಬಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಉಖ್ರುಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,130
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,980
ವೋಖಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,150
ಸೇನಾಪತಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ