ಶಹ್ದೋಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಶಹ್ದೋಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ದಿಂಡೋರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಬಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಕಟ್ನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಕವರ್ಧ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕೊರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಮಾಂಡ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಮುಂಗೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ರೇವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸತ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಹ್ದೋಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಿಧಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸೂರಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಉಮರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಶಹ್ದೋಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಶಹ್ದೋಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ದಿಂಡೋರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಬಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಕಟ್ನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಕವರ್ಧ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕೊರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಮಾಂಡ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಮುಂಗೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ರೇವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸತ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಹ್ದೋಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಿಧಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸೂರಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಉಮರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಶಹ್ದೋಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ