ಶೇಖ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಶೇಖ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಂಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
Hap ಾಪ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ದರ್ಭಂಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಗಿರಿಡಿಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೊಡ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಮ್ತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜಮುಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಖಗರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕೋಡರ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲಖಿಸರೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮಾಧೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮಧುಬನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮುಂಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ನಳಂದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ನವಾಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಪಾಟ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಹರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಶೇಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ವೈಶಾಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಶೇಖ್‌ಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಶೇಖ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಂಕಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬೊಕಾರೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚತ್ರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
Hap ಾಪ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ದರ್ಭಂಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ದಿಯೋಗ .್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಧನ್ಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಗಿರಿಡಿಹ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೊಡ್ಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಮ್ತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜಮುಯಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಖಗರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕೋಡರ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲಖಿಸರೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮಾಧೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮಧುಬನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮುಂಗರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ನಳಂದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ನವಾಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಪಾಟ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಹರ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಶೇಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ವೈಶಾಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಶೇಖ್‌ಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ