ಶಿಯೋಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಶಿಯೋಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬಾರನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬುಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ದೌಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಗುಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
Hala ಲಾವರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕರೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕೋಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಮೊರೆನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸವೈಮಧೋಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಶಿಯೋಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಶಿವಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಟೋಂಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಶಿಯೋಪುರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಶಿಯೋಪುರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಬಾರನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬುಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ದೌಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಗುಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
Hala ಲಾವರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕರೌಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕೋಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಮೊರೆನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸವೈಮಧೋಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಶಿಯೋಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಶಿವಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಟೋಂಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಶಿಯೋಪುರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ