ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಹೈದರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಜಂಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕರೀಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮೆಡಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನಲ್ಗೊಂಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನಿರ್ಮಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ವಿಕರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ವಾರಂಗಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೀದರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಹೈದರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಜಂಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕರೀಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮೆಡಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನಲ್ಗೊಂಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನಿರ್ಮಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ವಿಕರಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ವಾರಂಗಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ