ಸೀತಾಮರ್ಹಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸೀತಾಮರ್ಹಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಭೋಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
Hap ಾಪ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ದರ್ಭಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಕುಶಿನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮಾಧೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಮಧುಬನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಮೋತಿಹಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಪಾಟ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸಹರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಶಿಯೋಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸಿವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸುಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ವೈಶಾಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸೀತಾಮರ್ಹಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಭೋಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
Hap ಾಪ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ದರ್ಭಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಕುಶಿನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಮಾಧೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಮಧುಬನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಮೋತಿಹಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ನಳಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಪಾಟ್ನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಸಹರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಶಿಯೋಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಸಿವಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಸುಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ವೈಶಾಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ