ಸೀತಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸೀತಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
Ura ರಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬಹ್ರೇಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬರಾಬಂಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬುಡಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗೊಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಲಕ್ನೋ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪಿಲಿಭಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ರೇ ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಶಹಜಹಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಶ್ರಾವಸ್ತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸೀತಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಉನ್ನಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸೀತಾಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸೀತಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
Ura ರಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬಹ್ರೇಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬರಾಬಂಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬುಡಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗೊಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಲಕ್ನೋ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಪಿಲಿಭಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ರೇ ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶಹಜಹಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶ್ರಾವಸ್ತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸೀತಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಉನ್ನಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸೀತಾಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ