ಸೋನಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸೋನಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬೋಲಂಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಧೆಂಕನಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕಲಹಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ನಾಯಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸೋನಾಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸೋನಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಬೋಲಂಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಧೆಂಕನಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಕಲಹಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ನಾಯಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,370
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸೋನಾಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ