ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಕೊರಪುತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ವಿಜಯನಗರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,320
ಕೊರಪುತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,320
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,320
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ವಿಜಯನಗರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ