ಸುಕ್ಮಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸುಕ್ಮಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ದಂತೇವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕೊರಪುತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನಬರಂಗಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಕ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಸುಕ್ಮಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸುಕ್ಮಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ದಂತೇವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕೊರಪುತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನಬರಂಗಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಕ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಸುಕ್ಮಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ