ಸುಲ್ತಾನಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸುಲ್ತಾನಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಜಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಹ್ರೇಚ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಲರಾಂಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬರಾಬಂಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಸ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫೈಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫತೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೊಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜೌನ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕೌಶಂಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲಕ್ನೋ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರೇ ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಶ್ರಾವಸ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಉನ್ನಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಲ್ತಾನಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸುಲ್ತಾನಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಜಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಹ್ರೇಚ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಲರಾಂಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬರಾಬಂಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಸ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫೈಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫತೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೊಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜೌನ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕೌಶಂಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲಕ್ನೋ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರೇ ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಶ್ರಾವಸ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಉನ್ನಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಲ್ತಾನಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ