ಸುಂದರ್‌ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸುಂದರ್‌ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಗುಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಶ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಲೋಹರ್ದಾಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸುರ್ಗುಜಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸುಂದರ್‌ಗ h : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸುಂದರ್‌ಗ h : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ದಿಯೋಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಗುಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಜಶ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಲೋಹರ್ದಾಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸಿಮ್ಡೆಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸುರ್ಗುಜಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಸುಂದರ್‌ಗ h : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ