ಸುರೇಂದ್ರನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸುರೇಂದ್ರನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಅಮ್ರೆಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಆನಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಭಾವನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಬೊಟಾಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಖೇಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಮೊರ್ಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಪಟಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸುರೇಂದ್ರನಗರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಅಮ್ರೆಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಆನಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಭಾವನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಬೊಟಾಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಖೇಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಮೊರ್ಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಪಟಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ