ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕಿನ್ನೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಬಾಗೇಶ್ವರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಚಮೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಕಿನ್ನೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ನೈನಿತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಪೌರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ