ಟೆನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಟೆನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಇಡುಕ್ಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಕೊಲ್ಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಮಧುರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಶಿವಗಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ತ್ರಿಶೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,920
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ವಿರುದುನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಟೆನಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಟೆನಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಇಡುಕ್ಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಕೊಲ್ಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಮಧುರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಶಿವಗಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ತ್ರಿಶೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ವಿರುದುನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಟೆನಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ