ಥಾಣೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಥಾಣೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಮುಂಬೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಾಸಿಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಪಾಲ್ಘರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಪುಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಥಾಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ವಲ್ಸಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,200
ಥಾಣೆ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಥಾಣೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಮುಂಬೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನಾಸಿಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಪಾಲ್ಘರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಪುಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಥಾಣೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ವಲ್ಸಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,920
ಥಾಣೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ