ತಿರುವರೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತಿರುವರೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಕಡಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಕಾರೈಕಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,000
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,000
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಶಿವಗಂಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ತಂಜಾವೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ತಿರುವರೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ತಿರುವರೂರು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ತಿರುವರೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಕಡಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಕಾರೈಕಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,700
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,700
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಶಿವಗಂಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ತಂಜಾವೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ತಿರುವರೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ತಿರುವರೂರು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ