ಥೌಬಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಥೌಬಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಕ್ಯಾಚರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ಚಂಪೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಚಾಂಡೆಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಚುರಾಚಂದಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,040
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಹೈಲಕಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,890
ಜಿರಿಬಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಕಾಚಿಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,040
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,040
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,040
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,040
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಥೌಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,020
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,040
ಥೌಬಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಥೌಬಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಕ್ಯಾಚರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಚಂಪೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,920
ಚಾಂಡೆಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಚುರಾಚಂದಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,960
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಹೈಲಕಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,780
ಜಿರಿಬಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಕಾಚಿಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,960
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,960
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,920
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,960
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,960
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಥೌಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,940
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,960
ಥೌಬಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ