ತ್ರಿಶೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತ್ರಿಶೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಇಡುಕ್ಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಮಹೇ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,980
ಮಲಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ತ್ರಿಶೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ವಯನಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ತ್ರಿಶೂರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ತ್ರಿಶೂರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಇಡುಕ್ಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಮಹೇ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,890
ಮಲಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ತ್ರಿಶೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ವಯನಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ತ್ರಿಶೂರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ