ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಇಡುಕ್ಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕನ್ನಿಯಕುಮಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕೊಲ್ಲಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಮಧುರೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಟೆನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ವಿರುದುನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಇಡುಕ್ಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಕನ್ನಿಯಕುಮಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಕೊಲ್ಲಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಮಧುರೈ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಟೆನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ವಿರುದುನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ