ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಚಿತ್ತೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,880
ಕಡಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಧರ್ಮಪುರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಕೋಲಾರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,830
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ನಮಕ್ಕಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,000
ಸೇಲಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ತಂಜಾವೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ವೆಲ್ಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,960
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಚಿತ್ತೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,560
ಕಡಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಧರ್ಮಪುರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಕೋಲಾರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,510
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ನಮಕ್ಕಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,700
ಸೇಲಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ತಂಜಾವೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ವೆಲ್ಲೂರು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,650
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ